ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 17

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 17

Results

-

#1. หลักการตีความตามกฎหมายอาญา

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดคือผู้หย่อนความสามารถ

ข้อต่อไป

#3. นิติกรรมข้อใดที่ผู้เยาว์ทําได้เอง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถือเป็นภูมิลําเนานิติบุคคล

ข้อต่อไป

#5. นิติบุคคลแสดงเจตนาต่าง ๆ ได้โดย

ข้อต่อไป

#6. บุคคลธรรมดาที่กฎหมายมิได้กําหนดภูมิลําเนาให้ได้แก่

ข้อต่อไป

#7. ผู้ใดมิใช่ผู้แทนของนิติบุคคล

ข้อต่อไป

#8. สิทธิหมายถึง

ข้อต่อไป

#9. นิติกรรมที่เป็นโมฆะ หมายถึง นิติกรรมที่

ข้อต่อไป

#10. บุคคลวิกลจริตทํานิติกรรมโดยที่มีอาการวิกลจริตและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าบุคคลนั้นวิกลจริตนิติกรรมที่ทํามีผลเป็น

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเป็นหลักกฎหมายทั่วไป

ข้อต่อไป

#12. การเสนอร่างพระราชบัญญัติสามารถริเริ่มได้โดย

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดคือลักษณะของกฎหมายมหาชน

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดคือลักษณะของกฎหมายเอกชน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *