ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 11

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 11

Results

-

#1. คณะใดที่ได้ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์อาเซียนขึ้น?

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นพันธกิจของอาเซียนยกเว้นข้อใด ?

ข้อต่อไป

#3. วัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์อาเซียนคืออะไร ?

ข้อต่อไป

#4. เป้าประสงค์ของอาเซียนข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ยุทธศาสตร์ของอาเซียนมีทั้งหมดกี่ข้อ ?

ข้อต่อไป

#6. ยุทธศาสตร์ของอาเซียนยุทธศาสตร์ที่ 1ว่าด้วยเรื่องใด ?

ข้อต่อไป

#7. ยุทธศาสตร์ของอาเซียนยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยเรื่องใด ?

ข้อต่อไป

#8. ยุทธศาสตร์ของอาเซียนยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยเรื่องใด ?

ข้อต่อไป

#9. ยุทธศาสตร์ของอาเซียนยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยเรื่องใด ?

ข้อต่อไป

#10. ยุทธศาสตร์ของอาเซียนยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยเรื่องใด ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *