บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 18

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 18

Results

-

#1. แผนกใดขององค์การซึ่งเน้นเรื่องการจ้างงาน, การฝึกอบรม, การสนับสนุนให้พนักงานเลื่อนระดับสูงขึ้น

ข้อต่อไป

#2. ข้อมูล (Data) หมายถึง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดกล่าวถึงคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems) หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#5. ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#6. สารสนเทศ (Information) หมายถึง

ข้อต่อไป

#7. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) คืออะไร

ข้อต่อไป

#8. ระบบซึ่งรวบรวมและจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#9. ทําไมระบบคอมพิวเตอร์ได้รับชื่อว่า Information Technology (IT)

ข้อต่อไป

#10. ระบบคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบใดบ้าง

ข้อต่อไป

#11. การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) มีรูปแบบอย่างไร

ข้อต่อไป

#12. บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ

ข้อต่อไป

#13. เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรก คือ

ข้อต่อไป

#14. คอมพิวเตอร์ขนาดใดต่อไปนี้ มีสมรรถนะดีที่สุด ราคาแพงที่สุด มีความเร็วและหน่วยความจํามากที่สุด

ข้อต่อไป

#15. ท่านคิดว่าคอมพิวเตอร์ขนาดใด เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น งานธนาคาร งานสายการบิน หรือ งานตลาดหลักทรัพย์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *