ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 5

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 5

Results

-

#1. OS ย่อมาจากอะไร ในเรื่องระบบปฏิบัติการ

ข้อต่อไป

#2. RAM คือหน่วยความจำที่เข้าถึงได้โดยสุ่ม ถามว่า RAM ย่อมาจากอะไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดกล่าวถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดคือภาษาเครื่อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นโปรแกรมแปลงภาษาคอมพิวเตอร์ให้เป็นภาษาเครื่อง

ข้อต่อไป

#6. E-mail Address คืออะไร

ข้อต่อไป

#7. การส่งไฟล์หรือเอกสารไปกับ E-mail คือ

ข้อต่อไป

#8. การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ใช้อุปกรณ์ดังนี้ ยกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#9. เม้าส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ประเภทใด

ข้อต่อไป

#10. ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล

ข้อต่อไป

#11. สื่อที่เก็บข้อมูลข้อใดมีความจุมากที่สุด

ข้อต่อไป

#12. ซอฟต์แวร์ในข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#14. ระบบสารสนเทศที่มีการใช้ทั้งจดหมา บันทึกข้อความ รูปภาพกราฟิก และควรเป็นรายงานสรุป ( Summary Reports ) กล่าวถึงระบบใด

ข้อต่อไป

#15. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้มากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.