ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

#1. ในจัตุรัสกลสำหรับการบวกต่อไปนี้ ถ้าผลบวกของจำนวนในแต่ละแถวผลบวกของจำนวนในแต่ละหลัก และผลบวกของจำนวนในแต่ละแนวเส้นทแยงมุม มีค่าเท่ากัน แล้ว p + q - r มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ทองเอกพบกระต่ายจำนวนหนึ่งอยู่ในทุ่งหญ้า มีกระต่ายตัวเมียมากกว่ากระต่ายตัวผู้ 7 ตัว ถ้าเขานับจำนวนขากระต่ายทั้งหมดได้ 148 ขา แล้วในทุ่งหญ้านี้มีกระต่ายตัวผู้กี่ตัว

ข้อต่อไป

#3. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม ถ้าพหนาม x³ + ax² + bx + 10 หารด้วย 2 - 1 ลงตัว แต่หารด้วย 2 + 1 เหลือเศษ 10 แล้ว a² + b² มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. หนุ่มต้องการล้อมรั้วที่ดินที่อยู่ติดคลอง โดยล้อมเพียงสามด้าน ด้านที่อยู่ติดคลองจะไม่มีรั้วกั้น และให้รั้วทั้งสามด้านเป็นส่วนหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ถ้าหนุ่มมีวัสดุสำหรับทำรั้วได้ยาว 180 เมตร และอยากให้ได้พื้นที่ภายในรั้วมากที่สุด จงหาว่าพื้นที่ภายในรั้วที่มากที่สุดเท่ากับกี่ตารางเมตร

ข้อต่อไป

#5. กำหนดผลรวมของข้อมูลทุกตัวชุดหนึ่งเท่ากับ 1,500 โดยข้อมูลดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 15 ต่อมาทำการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลจำนวน 2 ข้อมูล โดยข้อมูลที่ถูกต้อง คือ 5 และ 14 ตามลำดับ แต่บันทึกข้อมูลเป็น 6 และ 16 อยากทราบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ถูกต้องมีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. สำรวจอายุของคนในชุมชน แห่งหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ได้ข้อมูลดังนี้ ถ้านำข้อมูลมาสร้างตารางแจกแจงความถี่ โดยมีความกว้างของอัตรภาคชั้นเท่ากับ 10 ทุกขั้น และอันตรภาคชั้นที่มีอายุสูงสุด คือ 91 - 100 ปี ต้องการทราบว่า ข้อใดต่อไปนี้มีคนอยู่ในช่วงอายุมากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ดังนี้ a, a, a, b, b, b, c,2c ถ้าคำเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 9 และมีพิสัยเท่ากับมัธยฐาน ค่าของ (c - a - b)² มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. กำหนดการแบ่งพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติดังรูป คะแนนสอบรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 1,000 คน มีการแจกแจงแบบปกติซึ่งมีค่าเฉลี่ย เลขคณิต ของคะแนนสอบเท่ากับ 70 คะแนน และมีส่วนเยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5 อยากทราบว่า จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนตั้งแต่ 75 - 85 คะแนน มีอยู่จำนวนกี่คน

ข้อต่อไป

#9. กำหนดจำนวนสมาชิกของเซตต่างๆ ดังตาราง จงหาจำนวนสมาชิกของ (A U B)' - ((A U C) - B)'

ข้อต่อไป

#10. ในการสำรวจความนิยมในการเล่นกีฬาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย จำนวน 100 คน พบว่าชอบเล่นฟุตบอล หรือบาสเกตบอล หรือ วอลเลย์บอล อย่างน้อย 1 ประเภทปรากฎผลดังนี้
ㆍ มี 80 คน ชอบเล่นฟุตบอล
ㆍมี 72 คน ชอบเล่นบาสเกตบอล
ㆍ มี 68 คน ชอบเล่นวอลเลย์บอล
จงหาว่า มีนักเรียนอย่างมากที่สุดกี่คนที่ชอบเล่นกีฬาทั้งสามประเภท

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.