ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจำแนกสารตามสมบัติข้างต้น

ข้อต่อไป

#3. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. สารในข้อใดต่อไปนี้มีค่า pH อยู่ในช่วงเดียวกัน

ข้อต่อไป

#6. ในการแยกน้ำมันผสมน้ำโคลนและแอลกอฮอล์ออกจากกันจะต้องใช้เทคนิคใดบ้าง

ข้อต่อไป

#7. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ภาพในข้อใดแสคงสัญลักษณ์ที่ใช้กับอาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการฉายรังสี

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในตารางที่กำหนดให้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *